Algemene voorwaarden
Vanuit de stilte

Definities
1. Vanuit de stilte: Vanuit de stilte, gevestigd te Zegveld onder KvK nr. 77748611.
2. Client: degene met wie Vanuit de stilte een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Vanuit de stilte en client samen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van diensten of producten door of namens Vanuit de stilte.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Vanuit de stilte en cliënt is Nederlands recht van toepassing.
4. Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van Vanuit de stilte, dan zijn de voorwaarden van Vanuit de stilte van toepassing.

Tarieven
1. Alle tarieven die Vanuit de stilte hanteert zijn in euro’s en inclusief btw. De tarieven zijn exclusief eventuele overige kosten zoals verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Vanuit de stilte heeft het recht de tarieven jaarlijks aan te passen. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Vanuit de stilte prijsaanpassingen meedelen aan de client.
3. Het tarief wordt vastgesteld op grond van een vooraf bepaalde tijdsduur, onafhankelijk van of het consult langer of korter duurt of afwijkt dan vooraf bepaald.

Vooruitbetaling en gevolgen niet tijdig betalen
1. Vanuit de stilte verzoekt de client bij bedragen van hoger dan €100,- een vooruitbetaling te doen van 50%. Dit betreft de eendaagse retraite en de retraites op Schiermonnikoog.
2. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn van 10 dagen heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. Vanuit de stilte stuurt u dan een betalingsherinnering. Vanuit de stilte behoudt het recht het traject of behandeling te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Uitvoering van de overeenkomst
1. De diensten worden geleverd op de locatie waar Vanuit de stilte gevestigd is, tenzij anders is overeengekomen.
2. Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels: een consult die minimaal 24 uur van tevoren afgezegd wordt, zal niet in rekening worden gebracht. Indien een consult niet minimaal 24 uur van tevoren afgezegd wordt, zal 80% van het consult in rekening gebracht worden.
3. Indien Vanuit de stilte de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.
4. Vanuit de stilte is niet aangesloten bij zorgverzekeraars of huisartsen. Houd er rekening mee dat de zorgverzekeraar de kosten voor de dienstverlening van Vanuit de stilte niet vergoedt.
5. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij en/of werkgever van de cliënt hanteert, ligt dan ook geheel bij de cliënt zelf.
6. Wanneer er geen sprake is van vergoede zorg ontvangt de cliënt indien gewenst na het consult een factuur via e-mail.
7. Informatie of gegevens delen met derden is alleen mogelijk met uw toestemming.
8. Mochten er klachten zijn over de geboden dienstverlening binnen de praktijk dan kunt u dit kenbaar maken aan Vanuit de stilte. Klachten over de dienstverlening moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.
9. De dienstverlening van Vanuit de stilte is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar.

Garantie en aansprakelijkheid
1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Vanuit de stilte enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
2. Bij het eventuele gebruik van de essentiële oliën op welke wijze dan ook toegediend, is de gehele verantwoordelijkheid voor de cliënt zelf. Bij uitblijven van resultaat of nadelige gevolgen neemt Vanuit de stilte geen enkele verantwoordelijkheid. Uiteraard streeft Vanuit de stilte naar een zo optimaal mogelijke begeleiding bij het gebruik ervan.

Intellectueel eigendom
1. Vanuit de stilte behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht) op alle teksten, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, afbeeldingen, etc. tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Geheimhouding (zie ook Privacyverklaring op deze website)
1. Vanuit de stilte is verplicht tot geheimhouding. Alle gegevens over de client worden vertrouwelijk behandeld. Wanneer contact met derden nodig gevonden wordt gebeurd dit alleen met schriftelijke toestemming van de client.
2. De client houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Vanuit de stilte ontvangt geheim.

Wijziging algemene voorwaarden
1. Vanuit de stilte is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Vanuit de stilte zoveel mogelijk vooraf met de client bespreken.