Disclaimer & copyright

In deze disclaimer wordt aangegeven onder welk voorbehoud Vanuit de stilte de informatie op deze website aanbiedt.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis, zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vanuit de stilte is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Vanuit de stilte.

Ben je van mening en kun je aantonen dat een afbeelding en/of tekst je intellectueel eigendom is? Laat het Vanuit de stilte dan weten via het contactformulier.

Geen garantie op juistheid
Voor de tarieven die op deze website staan, geldt dat er wordt gestreefd naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde tarieven. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een overeenkomst met Vanuit de stilte te mogen claimen of te veronderstellen.

Vanuit de stilte streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan Vanuit de stilte daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Vanuit de stilte behoudt zich het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling, met uitzondering van gewijzigde tarieven. Vanuit de stilte aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar Vanuit de stilte via hyperlinks verwijst.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.vanuitdestilte.nl op deze pagina.

© Copyright Vanuit de stilte 2020. Alle rechten voorbehouden.

Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van Vanuit de stilte. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vanuit de stilte.